موج نسل Z به زودی کسب وکارهای زیادی را در هم خواهدشکست. برندهایی هم هستندکه قدرت این موج را اهرم کرده و اوج خواهند گرفت. کسب وکار شما جزو کدام دسته است؟
در چند سال اخیر، حرف های زیادی در مورد نسل Z یا زومرها شنیده‌ایم؛ نسلی که به زودی، تبدیل به مشتری اصلی محصولات و خدمات و بخش بزرگی از سرمایه‌ی انسانی شرکت‌ها خواهدشد. این سلسله گزارش‌های اسمایلینو باهدف شناخت نگرش و سبک زندگی متفاوت نسل Z و تاثیر آن در مسیر پیش روی کسب و کارها تهیه می شود.